Navigációs hivatkozások átugrása
Főoldal
Bemutatkozás
Hírek, aktualításokExpand Hírek, aktualítások
EseményekExpand Események
Felvételizőknek
HallgatóinknakExpand Hallgatóinknak
Képzések
Kutatás
Munkatársak
Dokumentumok
Képcsarnok
Kapcsolat

Bemutatkozik Intézetünk

Előzmények

Az 1974-től már önállóan működő akkori Szombathelyi Tanárképző Főiskola 1983-ban felveszi a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nevet és ezzel egy időben megindul az ekkor átadott új oktatási épületben, amely ma Karunk székhelye, a természettudományi szakos általános iskolai tanárképzés. A matematika és fizika szaktárgyak oktatását a természettudományi tanszékek csoportjának részeként működő Matematika- és Fizika Tanszékek látták el. 2000-ben Intézményünk neve ismét változik, az új név, Berzsenyi Dániel Főiskola, már hangsúlyozza Intézményünk szerepkörének bővülését, regionális szerepű főiskolai centrummá válását. Ennek a folyamatnak részeként 2002-ben megalakul a természettudományos képzéseket összefogó és irányító Természettudományi Főiskolai Kar, melynek 2006-os intézeti szintű átszervezése után pedig megalakul közvetlen elődünk a Matematika és Információtudományi Intézet, mely összefogta a Matematika, Fizika, Könyvtár- és információtudományi Tanszékek munkáját. Ez utóbbi tanszéknek a Bölcsészettudományi Karra történő távozása után 2008-tól intézetünk Matematika és Fizikai Intézetként folytatja munkáját. 2013-ban intézetünk neve ismét változott, az átszervezések következményeként csatlakozott a Technika és Alkalmazott Informatika Tanszék is, akkor még változatlan intézeti név mellett. 2014-ben a szerveződő mérnökképzés miatt intézetünk neve Matematika, Fizika és Műszaki Intézet lett.

Intézményünk 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetemmel egyesülve, új, független egyetemként működik tovább. Az így kialakuló intézmény komoly hallgatói létszámával az ország egyik legjelentősebb egyeteme. A korábbi Berzsenyi Dániel Főiskola a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjaként a Berzsenyi Dániel Pedagógiai Karral és a Természettudományi Karral vesz részt az egyetem oktatási és kutatási munkájában. Intézményünk vonzereje eddig is szervezettségében, stabil és egyben a kor kívánalmaihoz igazodó képzési szerkezetében, kedvező regionális helyzetében, az oktatók tanári és tudományos felkészültségében, valamint a kiváló hallgatói együttműködésben rejlett. Az új struktúra azonban lehetővé teszi az eddig elkülönülten funkcionáló humán erőforrások összevonását is, azok jobb kihasználását, ezzel tovább erősítve képzéseinket. Jó példa erre fizika alapképzési szakunk (BSc), amely csillagász szakiránnyal rendelkezik, s amelyet Fizika Tanszékünk a Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karának Fizika és Elektrotechnika Intézetével, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szombathelyen működő, tanszéki jogokkal rendelkező önálló szervezeti egységével, a Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és Multidiszciplináris Kutatóközponttal közösen gondoz, az oktatás helyszínéül Szombathelyt választva. Intézetünk Matematika Tanszéke és a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának Matematikai Intézete együttesen gondozza a matematika alapképzési szakot (BSc), az oktatás helyszínéül ugyancsak Szombathelyt választva.

Matematika képzés

Intézményünkben a matematika oktatása több évtizedes múltra tekinthet vissza. Előbb a Kőszegről áttelepült felsőfokú tanítóképző intézet jogutódján folyt az 50-es évek végétől matematikai képzés, majd 1971-ben létrejött a Pécsi Tanárképző Főiskola kihelyezett tagozata, ahol megindult a főiskolai szintű matematika oktatás. 1973-ban önálló tanszék alakult, majd 1974-ben főiskolánk önálló intézménnyé vált. 1983-ig, amikor létrejött a főiskola természettudományi tanszékeinek csoportja, az országos szokásoktól eltérő „egzotikus” szakokkal párosították a matematikát: ének-zene, magyar nyelv és irodalom, tanító, rajz, könyvtár, orosz, valamint testnevelés. 1983 után beléptek a megszokott természettudományi szakpárok: fizikával, kémiával, technikával, földrajzzal és biológiával is lehetett a matematikát tanulni. A 90-es évek első felében bevezették a szakok szabad párosítását, ami további lehetőséget jelentett a matematika oktatásában. A rendszerváltozás előtti években általában 60-80 fős évfolyamokon folyt a képzés, azt követően pedig mintegy 30-40 főben stabilizálódott a matematika évfolyamok létszáma. Az elmúlt évtizedekben több ezer tanár szerezte meg matematika tanári oklevelét Szombathelyen. Végzett tanítványaink jelentős része levelező szakon tanult tovább a hazai tudományegyetemeken és szerzett kiegészítő szakon középiskolai matematika tanári oklevelet. A nálunk végzett matematika szakos hallgatók a hallgatói visszajelzések alapján jelentős számban helyezkedtek el az oktatásügyön kívül is, elsősorban a pénzügyi, banki szférában, ahol matematikai és számítástechnikai ismereteiket jól tudták hasznosítani.

A Matematika Tanszéken több témában is folyik elméleti kutatás. Egyrészt geometriában, analízisben, természeti folyamatok matematikai modellezése terén, valamint számelmélet, matematikai statisztika és valószínűségszámítás témában is. A kutatások nagyrészt nemzetközi és hazai, más intézményekhez kötődő együttműködéssel valósulnak meg. Nemzetközi szinten is jelentősnek mondható a tanszékhez is kötődő izotrop geometriai kutatás, ill. karunk Földrajz és Környezettudományi Intézetével végzett közös kutatás a földrajzi folyamatok matematikai modellezésének területén.


Fizika képzés

A fizika képzés több évtizedes hagyományokkal rendelkezik Szombathelyen, figyelembe véve a korábban a főiskolán zajlott kétszakos tanárképzést is. Intézményünk a Fizika BSc szakot 2006 szeptemberében történő indulással hirdette meg először, azóta is folyamatosan hirdetjük a képzést. 2014 szeptemberétől jelentős változás, hogy Magyarországon Budapest és Szeged mellett, a karunkon is bővül a Fizika alapszak csillagász szakiránnyal, a nyugat-magyarországi térségben egyedüliként. A szakirány az általános fizikai ismeretek mellett kiterjedt csillagászati alapismereteket is nyújt, a klasszikus területeken túl az új kutatási eredményeket is megismerhetik a hallgatók. A Karon több labor, egy kis planetárium és egy oktatótávcső is rendelkezésre áll. Az épület tetején található Kövesligethy Radó Csillagvizsgáló egy 15 cm-es lencsés távcsővel és egy digitális kamerával van felszerelve, de rendelkezik hidrogén-alfa és kalcium színképvonalakban áteresztő naptávcsövekkel is. A szakirány tananyaga megfelelő felkészítést nyújt az ELTE-n és Szegeden elérhető csillagász mesterszakok felvételi tematikájához. A kutatás iránt fogékony, tehetséges hallgatók már az alapképzés alatt is megismerkedhetnek a tudományos munkával. De a szakirány azok számára is jó lehetőség, akik érdeklődnek ugyan a csillagászat iránt, de nem feltétlen a kutatói pályát választanák. A tapasztalatok alapján a csillagász végzettségű hallgatók a fizikai, matematikai, statisztikai és programozási tudásuk alapján jó eséllyel helyezkednek el a versenyszférában is. A szakirányú képzettség jó ajánlólevél lehet a Fizika alapszakos diploma mellé is.

Képzésünkben az elméleti oktatás mellett mindig nagy hangsúlyt kaptak a laboratóriumi mérések, ahol a hallgatók megismerkedtek a mérőeszközökkel, a mérések tervezésével és lebonyolításával. A 2012/13. tanévben zárult, TIOP-1.3.1.-07/2-2F-2009-2008 azonosítójú, a „Zöld Egyetem” program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen című pályázat keretéből közel 100 millió forintot használunk fel a fizika területén, mely új piacképes laboratóriumok kiépítését, tanszéki oktatólaboratóriumok fejlesztését/kialakítását, továbbá számítástechnikai fejlesztést tett lehetővé. A pályázat keretében megvalósult laboratóriumi fejlesztéseket sikeresen integráltuk képzésünkbe. Újonnan beszerzett eszközeink részben a már meglévő mérések magasabb szintű elvégzését teszik lehetővé, illetve segítségükkel sikerült az elvégezhető mérések körét is bővíteni.

Az elmúlt években intézetünk nemzetközileg is ismert professzorokkal bővült, meghatározva a további fejlesztési lehetőségeket is. 2014-től kezdődően az Intézet kapcsolódik a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskolához. A Környezetfizikai Program elsősorban az Intézetre alapul, két törzstaggal és több oktatóval is hozzájárulva a PhD képzéshez. Oktatóink bekapcsolódnak a Szombathelyi Tudományos Társaság (SSS), valamint az MTA Vas Megyei Tudományos Szervezete (VATT) munkájába. Az előadásokra, felolvasó ülésekre hallgatóinkat is meghívjuk, és minden lehetőséget megragadunk a természettudományok népszerűsítésében. Igyekeztünk a közvéleményt is megnyerni a fizika és csillagászat tudományának, ismeretterjesztő előadásokkal és bemutatókkal. A jövő tekintetében az Intézet egyik fontos feladata a kétszakos tanárképzés újraindítása, amivel a fizikatanár képzés hagyományai folytathatók lehetnének.

Kövesligethy Radó Oktató Csillagvizsgáló és Planetárium bemutatása

A Matematika, Fizika és Műszaki Intézet oktatói látják el a Természettudományi Kar oktató csillagvizsgálójának és planetáriumának működtetését és fejlesztését. Csillagvizsgálónk a földrajz BSc és Geográfus MA, továbbá a fizika BSc programjaink csillagászati témájú óráinak infrastrukturális feltételeit teremti meg. Fejlesztése tehát a programunk számára alapvető fontosságú. A csillagvizsgáló oktatóink tudományos kutatómunkáját is szolgálja, különös tekintettel a Szlovák Központi Csillagvizsgálóval (SUH) közös napfizikai kutatási programokra.
A klasszikus vizuális közvetlen észlelés lehetőségét a 6”, és f/16-os D&G akromatikus refraktor szolgálja FORNAX 50-es mechanikán, Koordinátor 2000 vezérléssel. Rendelkezésre áll már egy speciális USB kamera és egy CANON EOS 650 D digitális asztrokamera is, amelynek segítségével rögzíthetjük számítógépen digitális formában az észlelt Nap, Hold, illetve bolygók felszíni részleteit, továbbá mély ég objektumokat is. A csillagászati teleszkóp tartozékaival együtt 2004-es beszerzési áron mintegy 3 millió forint, a kupola értéke nagyjából 6 millió forint, a csillagvizsgáló teljesen újszerű állapotban van. A létesítményt 2004. október 15-én avattuk. A csillagvizsgálónk a Természettudományi Kar C épületének tetőszintjén helyezkedik el.

Egyetemünk nyertes TIOP 1.3.1-07/2 pályázatának keretében továbbfejlesztjük a csillagvizsgálónkat. A főműszerrel párhuzamosan egy 60/600 CORONADO Hα és egy 40/400 CaK napteleszkóp került felszerelésre. Tervezzük egy Heliospektroszkóp építését/beszerzését is. Közös napfizikai észlelési programot tervezünk az Ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgálóval.

A TIOP 1.3.1-07/2 pályázat keretében került beszerzésre egy Digitarium δ2 planetáriumi vetítőgép is. Egy szemináriumi terem átalakításával elkészült egy 15 férőhelyes, 4,5 méter átmérőjű félgömb kupola, amely befogadja a planetárium gépet. Az oktatási feladatok ellátásán túl érdeklődő iskolai csoportok számára is szervezünk planetáriumi vetítéseket nagy népszerűséggel. Jelentős PR értéke miatt ez a berendezés a csillagvizsgálóval együtt komoly vonzerőt jelenthet a beiskolázás területén a fizika, de a földrajz szakosok számára is. Számos, tudományt népszerűsítő előadást tartottunk itt telt ház mellett, továbbá jelesebb csillagászati események alkalmával sok száz érdeklődő számára mutattuk be az adott égi jelenséget.