Navigációs hivatkozások átugrása
Listák
Hírek, aktualításokExpand Hírek, aktualítások
Felvételizőknek
EseményekExpand Események
Képzések
Munkatársak
Dokumentumok
Tematika
Képcsarnok
Kapcsolat
Adatlapok
--------KUTATÁSOK A TANSZÉKEN--------
:: Arachnológiai
:: Neuromoduláció- és Epilepsziakutatás
:: Botanikai-Vegetációbiológiai
:: Humánbiológiai
:: Növénytani
:: Virágbiológiai
:: Madárökológiai
:: Molekuláris Sejtbiológiai
::Tehetséggondozás
Felvételizőknek 
   

 

Kedves Felvételiző Diák!

 

            Intézményünk 1984-ben indította el az általános iskolai biológiatanárok képzését. 2006-ban kezdődött a kétciklusú (biológia alapképzés és a ráépülő biológiatanári mesterképzés), 2013-ban az osztatlan általános iskolai biológiatnári képzés. Beiskolázási területünk elsősorban Vas, Zala, Győr-Sopron és Veszprém megyékre terjed ki, de az említett megyéken kívül távolabbról is rendszeresen érkeznek hozzánk hallgatók.

 

A biológus alapszak célja olyan biológusok képzése, akik biológiai, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismeretek birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában alkalmasak terepi és laboratóriumi vizsgálatok megtervezésére, megoldására és értékelésére, továbbá kellő mennyiségű és minőségű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

 

A képzés általános társadalom- és természettudományi alapismeretekből, szakmai alapozó ismeretekből, szakmai törzsanyagból, differenciált szakmai ismeretekből áll. Mindezek elsajátítása után a biológusok képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek alkalmazására, a kutatás legalapvetőbb módszereinek az alkalmazására, laboratóriumi és terepi feladatok megoldására, számítógépes adatfeldolgozásra, önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére. Növénytani, állattani, ökológiai és természetvédelmi terepgyakorlatok az ismeretek gyakorlati alkalmazását segítik.

 

Az alapszakon belül két szakirány (tanári, illetve akadémiai) és egy szakterületi képzés (biotechnológia) valamelyike választható.

 

A tanári szakirány a tanári mesterszakon történő továbbtanulásra és a tanári hivatásra készíti fel a hallgatót.

 

Az akadémiai szakirány elsősorban biológus és más biológiai ismereteket igénylő más mesterszakon, pl. természetvédelmi mérnök, biomérnök mesterszakokon történő továbbtanulásra készíti fel a hallgatót. Főbb tantárgyai: biokémia, biofizika, biotechnológia és molekulárisbiológia, fotoszintézis biológiája, neurokémia, biometria, bioinformatika, fejlődésbiológia, növényökológia és növényföldrajz, állatökológia és állatföldrajz, állatökológiai vizsgálatok, etológia, humánökológia, biodiverzitás monitorozása.

 

A biotechnológia szakterületi képzés célja a modern biotechnológiai eljárások és módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátíttatása, felkészítés a növényi és állati biotechnológus, biomérnök mesterszakokon történő továbbtanulásra. Főbb tantárgyai: szerkezetvizsgálati módszerek fizikai alapjai, Optikai spektrometria fizikai, méréstechnikai alapjai, Biofizika, Bioelektronikai alapfogalmak, Bioinformatika, Fehérje és nukleinsav kémia alapjai, Mikrobiális biotechnológia, Szövettan, Analitikai kémia.

 

Az alapokleveles biológus diplomával a biotechnológiát alkalmazó ipari és mezőgazdasági üzemeknél, környezetvédelmi és egészségügyi laboratóriumokban, állami és civil környezet- és természetvédelemi szervezeteknél van munkalehetőség. A tanári szakiránnyal közoktatásban kiegészítő pedagógiai feladatokat lehet vállalni.

 

 Az osztatlan általános iskolai biológiatanár mesterképzés célja „az iskolai nevelés-oktatás, valamint az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakiskolai szakaszainak évfolyamain, a felnőttképzésben a biológia, az egészségtan tantárgyak tanítására, az iskola pedagógiai feladatainak ellátására, a pedagógiai kutatási, tervezési, fejlesztési feladatok végzésére képes tanárok képzése, akik a képzés során megszerzett kompetenciák birtokában integrálni tudják a szakterületi és pedagógiai-pszichológiai ismereteiket, alkalmasak a biológia, az egészségtan tanítási-tanulási folyamatának tervezésére, szervezésére, irányítására a tanulók környezet-, illetve egészségtudatos műveltségének, készségeinek, képességeinek, az egészséges életvitelüknek a kialakítására, valamint fejlesztésére, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására”.

A biológiatanári szak jelenleg az alábbi szakokkal párosítható: angol nyelv és kultúra tanára (általános iskolai, középiskolai), földrajztanár (általános iskolai, középiskolai), természetismeret-környezettan tanár, magyartanár (általános iskolai), technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár, testnevelő tanár (általános iskolai, középiskolai), történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára (általános iskolai), rajz- és vizuáliskultúra-tanár  A képzést 2014-től a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar hirdeti meg, de a biológia tantárgyak oktatása a a Biológia Intézetben folyik.

A kutató és tudományos munka iránt érdeklődő hallgatók az intézet kutató műhelyeinek programjába kapcsolódhatnak be. A hallgatók tudományos diákköri tevékenységében és a szakdolgozatok készítésében segítenek az intézet oktatói.

 

A tanulás mellett az intézethez mozgalmas diákélet is kapcsolódik, melynek nevezetes programjai a hallgatók által szervezett „Biológus Szaknap”, valamint  a „Kutatók éjszakája”.

 

A Biológia Intézetben nagy hangsúlyt fektetünk a hallgatók egyéni képzésére. Gondot fordítunk arra, hogy a gyakorlatokon mindenki használhasson mikroszkópot, minden hallgató kapjon szemléltető anyagot, mindenki önállóan végezhesse el boncolási, határozási és a műszerrel elvégzendő feladatait, mindenki részt vehessen a terepgyakorlatokon. Ha a tömegképzés helyett a minőségi oktatást tartod fontosnak, akkor válaszd a Nyugat-magyarországi Egyetem biológus, illetve biológiatanár képzését.

 

A felvételivel és a szombathelyi biológia alapszakos képzéssel kapcsolatos további információkat a www.felvi.hu, valamint a www. www.nyme.hu honlapon találsz.

Elérhetőség:

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ

Természettudományi Kar, Biológia Intézet

9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.

Telefon: 06 94 504488

e-mail:offenmuller.ramona@ttk.nyme.hu