Navigációs hivatkozások átugrása
Listák
Hírek, aktualításokExpand Hírek, aktualítások
Felvételizőknek
EseményekExpand Események
Képzések
Munkatársak
Dokumentumok
Tematika
Képcsarnok
Kapcsolat
Adatlapok
--------KUTATÁSOK A TANSZÉKEN--------
:: Arachnológiai
:: Neuromoduláció- és Epilepsziakutatás
:: Botanikai-Vegetációbiológiai
:: Humánbiológiai
:: Növénytani
:: Virágbiológiai
:: Madárökológiai
:: Molekuláris Sejtbiológiai
::Tehetséggondozás
BOTANIKAI-VEGETÁCIÓBIOLÓGIAI KUTATÁSOK 
 

A műhely neve:                                 BOTANIKAI-VEGETÁCIÓBIOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT

 

Tudományági besorolása:                 1.5. Biológiai tudományok

 

Befogadó Intézet:                             Biológia Intézet

 

Szakmai vezető neve:                       Dr. habil. Kovács J. Attila

 

A műhely fő szakmai eredményei az elmult tíz évben (1998-2008)

A műhelyben folyó tudományos munka különösen a kárpát-pannóniai vegetáció cönológiai sokfeleségének a kutatására, az inváziós (özönnövény) állományok terjedésének kimútatására valamint egyes pázsitfűfajok anatómiai vizsgálatára vonatkozik. A növénytársulások sokféleségének és veszélyeztetettségének értékelését, térképezését, természetvédelmi állapotfelmérését elsősorban  dunántúli térségekben végeztük: Balaton-Felvidék, Ablánc-völgy, Mura-völgy, Rába-völgy, Agártető-Kab hegy, Dörögdi-medence, Vindornya-medence, Őrség, Kőszegi-hegység, Csödei-erdő, Bakonyalja, Déli-Bakony stb. Eredményeink hozzájárultak a nemzeti élőhelyosztályozási rendszer fejlesztéséhez, az érzékeny természeti területek és a dunántúli nemzeti parkok botanikai megalapozásához. A klimaváltozás és a cönológiai drift hatásának kimutatására viszonylag nagy földrajzi területeket lefedő társuláscsoportokat tanulmányoztunk, szüntaxonómiai áttekintéseket végeztünk Kelet-Erdélytől (Székelyföld) az Alpokaljáig (Vas-Zala). A gyepvegetáció sajátosságait a cönológiai-ökológiai fajcsoportokra épülő cönológiai gradiensekkel fejeztük ki. A cönológiai fajcsoportok segítégével megalapoztuk egyes cönotaxonok elkülönítését, újak leírását (Inulo ensifoliae-Peucedanietum cervariae, Dorycnio herbacei-Seslerietum heufflerianae, Potentillo arenariae-Brometum erecti, inváziós származtatott társulások), továbbá hozzájárultunk számos kritikusnak tartott gyepnövénytársulás cönoszisztematikai helyzetének tisztázásához a kárpát-pannóniai térség fontosabb társuláscsoportjában: Festucion rupicolae, Stipion lessingianae, Cirsio-Brachypodion pinnati, Geranion sanguinei, Polygono-Trisetion, Arrhenatherion elatioris, Cynosurion cristati, Genistion pilosae, Festucion pseudovinae etc.

Az inváziós növényfajok állományainak a vizsgálata során, új botanikai és vegetációbiológiai információkat tártunk fel különösen a lágyszárú taxonokra vonatkozóan: Heracleum mantegazzianum, Solidago gigantea agg., Fallopia japonica agg., Heliantus tuberosus agg., Rudbeckia laciniata, Impatiens glandulifera, Aster lanceolatus, Echinocystis lobata etc.

Pázsitfüvek génforrásanyagainak anatómiai vizsgálata során a Festuca pratensis agg. rokonsági körébe tartozó taxonok populációinál új levélanatómiai bélyegeket mútattunk ki (paliszád parenchima, trichomák és szklerenchima kötegek szerveződése stb.) bélyegek, melyek hozzájárultak egyes populációknak nemesitési programokban való felhasználásához.

Eredményeinket elsősorban a  műhely kiadványában (Kanitzia – Botanikai folyóirat) tettük közzé.

 

A műhelyben résztvevő személyek 2013-ban

1. Dr. habil. Kovács J. Attila

2. Dr. Balogh Lajos

3. Dani Magdolna PhD hallgató

4. Jobb Szilvia PhD hallgató

 

Együttműködés intézményen belüli műhelyekkel

1. Növénytani és Természetvédelmi Intézet

2. Környezet- és Földtudományi Intézet

 

Együttműködés hazai műhelyekkel

1. MTA-Ökológiai-Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

2. Pécsi Tudományegyetem, TTK, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék

3. ELTE, TTK, Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

4. Debreceni Egyetem, TTK,  Növénytani Tanszék

5. Erdészeti Tudományos Intézet, Sárvári Kisérleti Állomás

 

Együttműködés külföldi műhelyekkel

1. Vegetationsanalyse und Phytodiversität, Institut für Pflanzenwissenschaften, Göttingen

2. Institut für Botanik, Karl-Franzens Universität, Graz

3. Botanical Garden, Univ. „Al. I. Cuza”, Jassy

4. Biological Inst., Taxonomy and Nature Conserv. Centre, Bucharest

5. Institut of Botany „W. Szafer”, Polish Academy Sci., Krakow

 

  A műhely elismertsége

 Hazailag és nemzetközileg elismert. A műhely tagjai részt vesznek a „European Vegetation Survey” a          „Biological Invasions” és a „Germplasm Core Collection” programok regionális  kutatási hálozatában.

 

 

A műhely elmult öt évben szerződéssel bíró kutatási témái

1.  Botanikai-ökológiai állapotfelmérés és a táji sokszínüség megőrzése (KvVM  40495/2001-

     2002, 44051/2001-2003)

2.  Florisztikai-cönológiai és természetvédelmi adatbázisok kialakítása és müködtetése (Phare

     CBC  Kisprojekt Szikra alprogram, NYD-18-1308/020C/2002-2003)

3.  Ökológiai állapotfelmérés/Ásványvagyon kitermelés hatásvizsgálata a régióban (Phare

     Kisprojekt 317-02-A022/2004-2005)

4.  Magyarország természetes növényzeti örökségének felmérése és összehasonlító értékelése,

     MÉTA: Magyarország élőhely-térképezési program és adatbázis, CoenoDat Referencia

     adatbázis építése (OM-NKFP/MTA/2002-2006)

 

2013-ig megjelent publikációk száma

könyv: 3

könyvfejezet: 22

tudományos referált cikkek: 29

hazai konferencia anyagok: 23

külföldi, nemzetközi konferencia anyagok: 11

nem referált és ismeretterjesztő cikkek: 37

média (rádiós és televiziós riportok): 2

periodika (évi egy-egy kötet): 10 (Kanitzia 6-16.)

 

Résztémák, melyek tananyaggá formálhatók, ill. az elmúlt öt évben beépültek a

tananyagba:

A növénytársulások fajkompoziciójának és természetességének vizsgálati anyagai, az élőhely-indikátor fajok adatai, a florisztikai és cönológiai esettanulmányok részeredményei, az inváziós növényállományok vegetációbiológiai, taxonómiai és chorológiai adatai, a levélanatómiai kutatások eredményei az alábbi tantárgyak fejlesztési anyagába kerültek be: Növényrendszertan, Növényszervezettan, Növénytársulástan és Természetvédelem, Növényföldrajz és Növényökológia.

 

A műhely keretében 1998 és 2008 között készült OTDK dolgozatok száma: 2